اخبار عمومی

صورتجلسه مورخ ۹۷/۱۲/۲۷

صورتجلسه مورخ ۹۷/۱۲/۲۷

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر چابکسر تمامی صورتجلسات شورای اسلامی شهر از همین تاپیک به صورت تصویر هر هفته از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی شورا جهت بازدید با نمایش در می آید .روابط عمومی شورای اسلامی شهر...

ادامه مطلب ...
صورتجلسه مورخ ۹۷/۱۲/۲۰

صورتجلسه مورخ ۹۷/۱۲/۲۰

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر چابکسر تمامی صورتجلسات شورای اسلامی شهر از همین تاپیک به صورت تصویر هر هفته از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی شورا جهت بازدید با نمایش در می آید .روابط عمومی شورای اسلامی شهر...

ادامه مطلب ...
صورتجلسه مورخ ۹۷/۱۲/۱۳

صورتجلسه مورخ ۹۷/۱۲/۱۳

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر چابکسر تمامی صورتجلسات شورای اسلامی شهر از همین تاپیک به صورت تصویر هر هفته از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی شورا جهت بازدید با نمایش در می آید .روابط عمومی شورای اسلامی شهر...

ادامه مطلب ...
صورتجلسه مورخ ۹۷/۱۲/۰۸

صورتجلسه مورخ ۹۷/۱۲/۰۸

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر چابکسر تمامی صورتجلسات شورای اسلامی شهر از همین تاپیک به صورت تصویر هر هفته از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی شورا جهت بازدید با نمایش در می آید .روابط عمومی شورای اسلامی شهر...

ادامه مطلب ...
صورتجلسه مورخ ۹۷/۱۲/۰۶

صورتجلسه مورخ ۹۷/۱۲/۰۶

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر چابکسر تمامی صورتجلسات شورای اسلامی شهر از همین تاپیک به صورت تصویر هر هفته از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی شورا جهت بازدید با نمایش در می آید .روابط عمومی شورای اسلامی شهر...

ادامه مطلب ...
صورتجلسه مورخ ۹۷/۱۱/۲۹

صورتجلسه مورخ ۹۷/۱۱/۲۹

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر چابکسر تمامی صورتجلسات شورای اسلامی شهر از همین تاپیک به صورت تصویر هر هفته از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی شورا جهت بازدید با نمایش در می آید .روابط عمومی شورای اسلامی شهر...

ادامه مطلب ...
صورتجلسه مورخ ۹۷/۱۱/۲۵

صورتجلسه مورخ ۹۷/۱۱/۲۵

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر چابکسر تمامی صورتجلسات شورای اسلامی شهر از همین تاپیک به صورت تصویر هر هفته از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی شورا جهت بازدید با نمایش در می آید .روابط عمومی شورای اسلامی شهر...

ادامه مطلب ...
صورتجلسه مورخ ۹۷/۱۱/۱۵

صورتجلسه مورخ ۹۷/۱۱/۱۵

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر چابکسر تمامی صورتجلسات شورای اسلامی شهر از همین تاپیک به صورت تصویر هر هفته از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی شورا جهت بازدید با نمایش در می آید .روابط عمومی شورای اسلامی شهر...

ادامه مطلب ...
صورتجلسه مورخ ۹۷/۱۱/۰۸

صورتجلسه مورخ ۹۷/۱۱/۰۸

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر چابکسر تمامی صورتجلسات شورای اسلامی شهر از همین تاپیک به صورت تصویر هر هفته از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی شورا جهت بازدید با نمایش در می آید .روابط عمومی شورای اسلامی شهر...

ادامه مطلب ...
صورتجلسه مورخ ۹۷/۱۱/۰۱

صورتجلسه مورخ ۹۷/۱۱/۰۱

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر چابکسر تمامی صورتجلسات شورای اسلامی شهر از همین تاپیک به صورت تصویر هر هفته از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی شورا جهت بازدید با نمایش در می آید .روابط عمومی شورای اسلامی شهر...

ادامه مطلب ...